AV - Gebruiksvoorwaarden - Wettelijke vermeldingen

Laatste update datum: 10/08/2021

Artikel 1 - WETTELIJKE INFORMATIE

Deze site, toegankelijk via de URL https://hypescrape (de "Site"), wordt gepubliceerd door :


Lycanthroporum Pte. Ltd.
een vennootschap met een aandelenkapitaal van 1000 geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Singapore, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 68 Circular Road, #02-01, 049422, Singapore

Het individuele BTW-nummer van de exploitant is : 202210236G

De directeur van de publicatie van de Website is Charles De Lacourt.

De exploitant is te bereiken op het volgende e-mailadres : [email protected]

Artikel 2 - ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DEZE VOORWAARDEN

De algemene verkoopsvoorwaarden (de "Algemene Verkoopsvoorwaarden" , of de "AV ") zijn uitsluitend van toepassing op de online verkoop van producten die door de Operator op de Website worden aangeboden.

De AV zijn voor de klanten beschikbaar op de Site, waar zij rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd, en kunnen hun op verzoek ook via elk ander middel worden medegedeeld.

De AV zijn tegenstelbaar aan de klant die, door het aankruisen van een vakje of het klikken op de daartoe bestemde knop, erkent er kennis van te hebben genomen en ze te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling door haar bevestiging staat gelijk met de aanvaarding door de koper van de AV die van kracht zijn op de dag van de bestelling, waarvan de conservering en de reproductie worden verzekerd door de Concessiehouder.

Artikel 3 - BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN

De Site is een online verkoopsite voor Beperkte producten ( Sneakers, Kleding, Meubels )

(hierna de "Producten") open voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt (de "Klant ").

De op de Site voorgestelde Producten zijn elk het voorwerp van een beschrijving (opgesteld door de leverancier of toegankelijk op de site van de fabrikant via een link op de Site) die hun essentiële kenmerken vermeldt. De foto's die, in voorkomend geval, de producten illustreren, vormen geen contractueel document. De gebruiksaanwijzing van het Product, indien deze essentieel is, staat op de Site of wordt ten laatste bij de levering toegestuurd. De Producten voldoen aan de eisen van de geldende Singaporese wetgeving.

De Klant blijft verantwoordelijk voor de wijze en de gevolgen van zijn toegang tot de Site, met name via het Internet. Deze toegang kan de betaling meebrengen van vergoedingen aan technische dienstverleners zoals Internet access providers, die voor rekening van de Klant blijven. Bovendien moet de Klant zorgen voor en is hij volledig verantwoordelijk voor de apparatuur die nodig is om verbinding te maken met de Site.

De Klant erkent dat hij heeft gecontroleerd of de door hem gebruikte computerconfiguratie veilig en in goede staat is.

Artikel 4 - CREATIE VAN DE KLANTENRUIMTE

Om een bestelling op de Site te kunnen plaatsen, moet de Klant eerst een persoonlijke klantenzone creëren. Eenmaal aangemaakt, moet de Klant, om toegang te krijgen, zich identificeren met behulp van zijn geheime, persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode en wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn login en wachtwoord niet mee te delen in overeenstemming met de bepalingen van het artikel PERSOONSGEGEVENS van deze Algemene Voorwaarden. Elke Klant verbindt zich ertoe een strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de gegevens, met name de identificatiecode en het wachtwoord, die hem toegang verlenen tot zijn klantenruimte, waarbij de Klant erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de toegang tot de Service met gebruikmaking van zijn identificatiecode en wachtwoord, tenzij fraude wordt bewezen. Elke Klant verbindt zich er tevens toe de Operator onverwijld te informeren in geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord.

Na de creatie van zijn persoonlijke klantenzone, zal de Klant een e-mail ontvangen ter bevestiging van de creatie van zijn klantenzone.

De Cliënt verbindt er zich bij zijn inschrijving toe :

 • reële, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken op het moment dat deze wordt ingevoerd in het registratieformulier van de dienst, en met name geen valse namen of adressen, dan wel niet-toegestane namen of adressen te gebruiken.
 • de registratiegegevens bij te houden om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde reëel, accuraat en actueel zijn.

De Klant verbindt zich er eveneens toe geen illegale of laakbare informatie (zoals lasterlijke informatie of informatie die identiteitsdiefstal inhoudt) of schadelijke informatie (zoals virussen) ter beschikking te stellen of te verspreiden. Indien dit niet het geval is, zal de Concessiehouder de toegang van de Klant tot de Site naar eigen goeddunken kunnen opschorten of beëindigen.

Artikel 5 - BESTELLINGEN

De Concessiehouder spant zich in om een optimale beschikbaarheid van zijn Producten te garanderen. De aanbiedingen van Producten zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien, ondanks de inspanningen van de Concessiehouder, een Product niet beschikbaar blijkt te zijn na de bestelling van de Klant, zal de Concessiehouder de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal de Klant de keuze hebben tussen :

 • levering van een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs als het oorspronkelijk bestelde Product, of
 • de terugbetaling van de prijs van het bestelde Product uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling van de reeds betaalde bedragen.

Er wordt overeengekomen dat, behalve de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare Product, indien de Klant om deze optie verzoekt, de Concessiehouder niet gehouden is tot betaling van enige annuleringsvergoeding, tenzij de niet-uitvoering van het contract hem persoonlijk kan worden toegerekend.

Behoudens andersluidende vermelding in deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het herroepingsrecht waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, zijn de bestellingen van de Klant vast en definitief.

Bij het plaatsen van een bestelling dient de Klant de gekozen Producten te selecteren en deze aan zijn winkelmandje toe te voegen door de gekozen Producten aan te duiden. De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren, en om terug te keren naar de vorige pagina's om de inhoud van zijn winkelmandje te corrigeren, indien nodig, alvorens het te valideren.

De Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden die op dat ogenblik van kracht zijn, alvorens ze te aanvaarden en de voorwaarden en eventuele leverings- en herroepingskosten te bevestigen vóór de betaling van de bestelling. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de AV en vormt het contract.

Een kopie van deze Algemene Voorwaarden zoals aanvaard door de Klant zal per e-mail aan de Klant worden gezonden op het moment van bevestiging van de Bestelling, ter referentie, samen met een factuur voor de bestelling.

De contractuele informatie met betrekking tot de bestelling (met inbegrip van het bestelnummer) zal te gelegener tijd en uiterlijk op het ogenblik van de levering per e-mail worden bevestigd. De Concessiehouder raadt de Klant ten sterkste aan deze orderbevestiging als bewijs op een betrouwbare en duurzame drager af te drukken en/of te archiveren. Een digitale factuur wordt ter beschikking van de Klant gesteld in de rubriek "mijn account". De Concessiehouder raadt de Klant tevens aan deze factuur op een betrouwbare en duurzame drager af te drukken en/of te archiveren als bewijs.

Elke e-mail die naar de Klant wordt gestuurd in verband met een bestelling zal worden gestuurd naar het e-mailadres dat de Klant gebruikt om zich te identificeren in zijn klantenruimte.

De Concessiehouder behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant niet te valideren om welke legitieme reden dan ook, in het bijzonder in het geval dat :

 • De Klant zou zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op het moment van zijn bestelling;
 • Uit de bestelgeschiedenis van de Klant blijkt dat er nog openstaande bedragen zijn van vorige bestellingen;
 • Een van de vorige bestellingen van de Klant is het voorwerp van een geschil dat momenteel in behandeling is;
 • De Klant heeft niet gereageerd op een door de Concessiehouder verzonden verzoek om bevestiging van zijn bestelling.

De Concessiehouder archiveert contracten voor de verkoop van Producten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Door een verzoek in te dienen op het volgende adres [email protected]zal de Concessiehouder de Klant een kopie bezorgen van het contract waarvoor het verzoek wordt ingediend.

Elke wijziging van de bestelling door de Klant na de bevestiging van de bestelling is onderworpen aan het akkoord van de Concessiehouder.

De door de Klant bij het plaatsen van de bestelling verstrekte gegevens (met name naam en leveringsadres) zijn bindend. De Concessiehouder kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld indien een fout bij het plaatsen van de bestelling de levering verhindert of vertraagt.

De Klant verklaart dat hij/zij volledig rechtsbevoegd is om verbintenissen aan te gaan onder deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving staat open voor volwassenen en minderjarigen, mits zij onder toezicht staan van een ouder of voogd met ouderlijk gezag. In geen geval is inschrijving namens derden toegestaan, tenzij zij rechtsgeldig gemachtigd zijn hen te vertegenwoordigen (bv. rechtspersoon). De registratie is strikt persoonlijk voor elke Klant.

In geval van schending door de Klant van één van de bepalingen hiervan, behoudt de Concessiehouder zich het recht voor om de account van de Klant zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Artikel 6 - BETALINGSMETHODEN EN VEILIGHEID

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke op de Site geplaatste bestelling een bestelling met betalingsverplichting is, die de betaling van een prijs vereist tegen levering van het bestelde Product.

In elk geval behoudt de Concessiehouder zich het recht voor om de geldigheid van de betaling vóór de verzending van de bestelling met alle nodige middelen te controleren.

Bestellingen kunnen worden betaald met een van de volgende betaalmethoden:

 • Betaling met kredietkaart. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd op de beveiligde bankservers van de bank van de Concessiehouder, de bankgegevens van de Klant worden niet via de Site doorgegeven. De bankgegevens die op het ogenblik van de betaling worden meegedeeld, worden beschermd door een SSL (Secure Socket Layer) coderingsproces. Op die manier zijn deze gegevens niet toegankelijk voor derden.

De bestelling van de Klant wordt geregistreerd en gevalideerd zodra de bank de betaling aanvaardt.

De rekening van de Klant zal pas voor het desbetreffende bedrag worden gedebiteerd na verificatie van (i) de gegevens van de gebruikte kredietkaart en (ii) aanvaarding van het debet door de bank die de kredietkaart heeft uitgegeven.

De onmogelijkheid om de verschuldigde bedragen te debiteren zal de onmiddellijke nietigheid van de verkoop tot gevolg hebben.

De kredietkaart kan met name worden geweigerd indien de geldigheidsduur ervan is verstreken, indien het maximumbedrag van de uitgaven waarop de Klant recht heeft, is bereikt of indien de ingevoerde gegevens onjuist zijn.

In voorkomend geval zal de door de Klant gevalideerde bestelling pas als effectief worden beschouwd wanneer de beveiligde betalingscentrale van de bank zijn akkoord heeft gegeven voor de transactie.

In het kader van de controleprocedures kan het nodig zijn dat de Concessiehouder de Klant vraagt om alle documenten die nodig zijn om zijn bestelling af te ronden. Deze documenten zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Artikel 7 - BETALING VAN DE PRIJS

De prijs van de Producten die van kracht is op het moment van de bestelling wordt aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW) maar exclusief leverings- en transportkosten. In geval van een promotie verbindt de Concessiehouder zich ertoe de promotieprijs toe te passen op elke bestelling die geplaatst wordt tijdens de periode van de publiciteit voor de promotie.

De prijs is uitsluitend in euro (€) te betalen. De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De aangeboden prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en rabatten die de Concessiehouder kan toekennen.

Indien leverings- of transportkosten van toepassing zijn, zullen deze worden toegevoegd aan de prijs van de Producten en afzonderlijk worden vermeld voordat de bestelling door de Klant wordt bevestigd. Het door de Klant verschuldigde totaalbedrag en de details van de kosten worden vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling.

Artikel 8 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Het contract tussen de Concessiehouder en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant de orderbevestiging stuurt.

De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op de wijze van aanvaarding van de op de Site geplaatste bestelling. Wanneer de Klant een bestelling plaatst, moet hij deze bevestigen door middel van de "dubbelklik"-techniek, dat wil zeggen dat hij, na de aan zijn winkelmandje toegevoegde Producten te hebben geselecteerd, de inhoud van zijn winkelmandje moet controleren en eventueel corrigeren (identificatie, aantal geselecteerde producten, prijs, leveringsvoorwaarden en -kosten) alvorens dit te valideren door te klikken op "Ik valideer mijn levering", vervolgens erkent hij deze AV te aanvaarden alvorens te klikken op de knop "Ik betaal", en ten slotte valideert hij zijn bestelling na het invullen van zijn bankgegevens. De "dubbele klik" is een elektronische handtekening en is gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. Het vormt een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling door de Klant.

De Concessiehouder zorgt voor de archivering van de mededelingen, bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager, zodat een getrouwe en duurzame kopie ontstaat. Deze mededelingen, bestelbonnen en facturen kunnen als bewijs van het contract worden overgelegd. Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de door de Concessiehouder op Internet of telefonisch geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen de Concessiehouder en zijn Klanten.

De bestelling kan door de Klant worden geannuleerd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door middel van een schriftelijk document op een andere duurzame drager in geval van :

 • levering na de in de kooporder genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst, nadat de ondernemer op dezelfde wijze en zonder resultaat is verzocht de levering binnen een redelijke aanvullende termijn te verrichten;
 • prijsverhoging die niet gerechtvaardigd is door een door de overheid opgelegde technische wijziging van het product.

In al deze gevallen kan de Klant de terugbetaling of de vergoeding van het gestorte voorschot eisen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van de inning van het voorschot.

De bestelling kan door de Concessieverlener worden geannuleerd in geval van :

 • weigering van de koper om de levering in ontvangst te nemen ;
 • niet-betaling van de prijs (of van het saldo van de prijs) op het ogenblik van de levering.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

De Operator blijft de exclusieve eigenaar van de op de Site bestelde Producten tot de volledige prijs is betaald, inclusief eventuele leveringskosten.

Artikel 10 - VERZENDING EN LEVERING

De op de site gepresenteerde online verkoopaanbiedingen zijn voorbehouden aan consumenten die woonachtig zijn in Frankrijk of, in voorkomend geval, in een lidstaat van de Europese Unie, en voor leveringen in diezelfde geografische gebieden.

Onder "levering" wordt verstaan de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

De Concessiehouder biedt verschillende leveringsmethoden aan, afhankelijk van de aard van het product: Levering door DHL of EMS.

De verzendkosten zijn de kosten die worden gespecificeerd bij het afronden van de bestelling en worden aanvaard bij de validatie van de bestelling.

De levertijd door HYPESCRAPE is 7-15 dagen voor gratis levering.

De Ondernemer verbindt zich ertoe, overeenkomstig de op de Site voor elk van de Producten aangegeven leveringstermijn, de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.

De leveringstermijnen worden in werkdagen aangegeven op de Site op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. Deze tijden omvatten de voorbereiding en de verzending van de bestelling, alsmede de door de vervoerder toegestane tijd.

De Concessiehouder verbindt zich ertoe de Producten te verzenden volgens de termijnen die op elke productfiche en in het winkelmandje zijn vermeld, op voorwaarde dat de betaling van de bestelling niet op voorhand is geweigerd.

Indien echter een of meer Producten niet binnen de aanvankelijk aangekondigde termijn kunnen worden geleverd, zal de Ondernemer de Klant een e-mail sturen waarin de nieuwe leveringsdatum wordt aangegeven.

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Het is dus aan de Klant om na te gaan of dit adres geen enkele fout bevat. De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant opgegeven adres onjuist is en daardoor de levering verhinderd of vertraagd wordt.

Bij aflevering kan om een ontvangstbewijs worden verzocht.

Er wordt niet geleverd aan een postbus.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de levering te controleren of de geleverde Producten conform de bestelling zijn en of het pakket verzegeld en onbeschadigd is. Indien dit niet het geval is, moet de Klant dit op de leveringsbon vermelden. Geen enkele klacht betreffende de hoeveelheid of de staat van het Product zal worden aanvaard indien de klacht niet op de leveringsbon werd vermeld.

Als u waterflessen koopt, worden deze om veiligheidsredenen leeg verzonden en geleverd.

Artikel 11 - RECHT VAN TERUGTREKKING

Indien een geleverd Product niet naar volle tevredenheid van de Klant is, kan de Klant het aan de Concessiehouder retourneren. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om dit te doen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

Om een bestelling te annuleren, heeft de Klant vierentwintig (24) uur na het plaatsen van de bestelling de tijd om contact op te nemen met de klantenservice via het annuleringsformulier. Deze periode van 24 uur vertegenwoordigt de tijd die nodig is om een bestelling voor te bereiden en te verzenden. Zodra de bestelling is verzonden, kan de Klant deze niet meer annuleren. In geval van een probleem, indien het geleverde product de Klant niet volledig tevreden stelt, kan deze het aan de Concessiehouder terugsturen.

Overeenkomstig artikel L.221-21 van het Wetboek van Consumentenrecht en met het oog op de uitoefening van dit herroepingsrecht onder de voorwaarden van de artikelen L. 221-18 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht, wordt de Klant verzocht het standaardformulier voor herroeping in te vullen door op de onderstaande link te klikken https://hypescrape.com/formulaire-de-retractation/.

De Concessiehouder stuurt per e-mail een bevestiging van ontvangst van het verzoek tot herroeping van de Klant.

In voorkomend geval kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen door de volgende informatie aan de Concessiehouder mee te delen:

 • naam, geografisch adres, telefoonnummer en e-mailadres ;
 • De Klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant, tenzij de goederen normaal gezien niet per post kunnen worden teruggezonden, in welk geval de Concessiehouder de goederen op zijn kosten zal afhalen.

De uitzonderingen van artikel L.221-28 van het Wetboek van Consumentenrecht zijn van toepassing en verhinderen de uitoefening van het herroepingsrecht, met name indien de bestelling uit een overeenkomst bestaat:

 • voor de levering van diensten die volledig zijn verricht vóór het einde van de herroepingstermijn en waarbij de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht;
 • de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • de levering van goederen die na levering door de consument zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
 • de levering van goederen die na levering en naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;
 • de levering van alcoholhoudende dranken wanneer de levering meer dan dertig (30) dagen vertraging oploopt en de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed en op uitdrukkelijk verzoek van de consument bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd, binnen de grenzen van de reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om aan de noodsituatie het hoofd te bieden;
 • de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur wanneer deze na levering door de consument zijn gedemonteerd;
 • de levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;
 • afgesloten op een openbare veiling ;
 • de verstrekking van accommodatie, andere dan woonaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip moeten worden verricht;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en uitdrukkelijk van zijn herroepingsrecht heeft afgezien.

Het Product moet worden geretourneerd in de originele verpakking, in perfecte staat, geschikt voor wederverkoop, ongebruikt en met alle accessoires.

Naast het teruggezonden Product moet het retourpakket ook een brief bevatten met de exacte en volledige contactgegevens van de Klant (naam, voornaam, adres), evenals het bestelnummer en de originele aankoopfactuur.

Indien het pakket kan worden teruggezonden, zal de Concessiehouder het bedrag van het Product aan de Klant terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product en alle elementen die nodig zijn om de terugbetaling van de Klant uit te voeren. Deze terugbetaling kan geschieden met hetzelfde betaalmiddel als voor de Klant werd gebruikt. In dit verband kan de Klant die zijn bestelling in de vorm van creditnota's / cadeaubonnen betaald heeft, terugbetaald worden met creditnota's / cadeaubonnen volgens de wens van de Concessiehouder.

Echter, als de terugkeer en zo, kan de terugbetaling niet worden gedaan om bepaalde redenen uitgedrukt tijdens de communicatie met de klant, zoals een verandering van mening over de grootte van het product, een verandering van mening over de bruikbaarheid van het product en / of elke andere wijziging die geen verband houdt met de kwaliteit van het product verzonden en De exploitant. De Concessiehouder kan de klant compenseren door middel van een vergoeding, zoals een tegoedbon of tegoedbon op de website, van de waarde van het oorspronkelijk door de klant bestelde product.

Door de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij op de hoogte is gebracht van de herroepingsprocedures.

Artikel 11 - B - GEBRUIK VAN VOORDELEN EN VOUCHERS

Het gebruik van door de Concessiehouder verstrekte creditnota's of tegoedbonnen kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn, zoals de verplichting voor de Klant om een bestelling te plaatsen voor een hogere waarde dan de creditnota of tegoedbon om bepaalde redenen namelijk:

 • Sollicitatiekosten ;
 • Bezorgkosten ;
 • Servicekosten.

De minimale bestelwaarde wordt aangegeven op de site bij gebruik van deze code.

Artikel 12 - KLANTENSERVICE

De Klant kan contact opnemen met de Concessieverlener:

 • per e-mail naar [email protected] met vermelding van zijn naam, telefoonnummer, het onderwerp van zijn verzoek en het nummer van de betrokken titel.
 • antwoord binnen 24 uur per e-mail.

Artikel 13 - INTELLECTUELE EIGENDOM EN LICENTIE OP HET GEBRUIK VAN DE SITE

De Concessiehouder is de enige eigenaar van alle elementen die op de Site aanwezig zijn, met name en zonder beperking, alle teksten, bestanden, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, foto's, video's, logo's, tekeningen, modellen, software, merken, visuele identiteit, database, structuur van de Site en alle andere elementen van intellectuele eigendom en andere gegevens of informatie (hierna de "Elementen ") die beschermd zijn door de Franse en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot met name de intellectuele eigendom.

Bijgevolg mag geen van de Elementen van de Site worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, doorgegeven, gepubliceerd, meegedeeld, verspreid, uitgezonden, weergegeven, opgeslagen, gebruikt, verhuurd of geëxploiteerd op welke andere manier dan ook, gratis of tegen betaling, door een Klant of door een derde, ongeacht de gebruikte middelen en/of media, bekend of onbekend tot op heden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener per geval, en de Klant is als enige verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik en/of exploitatie.

De Concessiehouder behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen eenieder die zich niet aan de verbodsbepalingen van dit artikel houdt.

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door toedoen van de Klant of door een gebeurtenis die door de bevoegde rechtbanken als overmacht wordt gekwalificeerd of door een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het huidige contract.

De Klant erkent dat de kenmerken en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten op het Internet te garanderen. De Concessiehouder garandeert dus niet dat de Site en zijn diensten zonder onderbreking of functiefout zullen functioneren. Met name kan hun werking tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om hun inhoud en/of presentatie te wijzigen.

De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de Cliënten van de Site en zijn diensten zouden maken in strijd met deze Algemene Voorwaarden en voor de directe of indirecte schade die dit gebruik zou kunnen berokkenen aan een Cliënt of aan een derde. In het bijzonder kan de Concessiehouder niet verantwoordelijk worden gesteld voor valse verklaringen van een Klant en voor zijn gedrag ten opzichte van derden. In het geval dat de aansprakelijkheid van de Concessieverlener wordt ingeroepen vanwege dergelijk gedrag van een van zijn Klanten, verbindt deze zich ertoe om de Concessieverlener te vrijwaren tegen elk vonnis dat tegen hem wordt uitgesproken en om de Concessieverlener alle kosten, met name de honoraria van advocaten, te vergoeden die hij heeft moeten maken om zich te verdedigen.

Los van een eventuele aanvullende contractuele garantie (commerciële garantie) genieten de Producten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht (in het bijzonder L. 217-4 tot L. 217-14 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht), en de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer u handelt onder de wettelijke garantie van conformiteit :

 • u heeft een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen:
 • u kunt kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht;
 • u bent vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van de goederen (behalve voor tweedehandsgoederen).

U kunt besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kunt u kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Overneming van de artikelen L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 en L. 217-12 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, de artikelen 1641, 1644 en de eerste alinea van artikel 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht op de datum van deze Algemene Verkoopvoorwaarden:

Art. L.217-4 van de consumentenwet:

"De verkoper moet de goederen conform de overeenkomst leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van de levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Art. L.217-5 van de consumentenwet:

"Het eigendom is in overeenstemming met het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, zo ja :

- indien het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de koper bij wijze van monster of model zijn voorgesteld;

- het heeft de kwaliteiten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of op de etikettering;

2° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper is gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.

Art. L.217-7 van de consumentenwet:

"Conformiteitsgebreken die binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen aan het licht treden, worden geacht op het tijdstip van levering te hebben bestaan, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Voor goederen die tweedehands worden verkocht, is deze termijn vastgesteld op zes maanden.

De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of met het beweerde gebrek aan overeenstemming.

Art. L.217-9 van de consumentenwet:

"In geval van een gebrek aan overeenstemming moet de koper kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze kosten meebrengt die, gelet op de waarde van de goederen of het belang van het gebrek, duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijkheid. In een dergelijk geval is de verkoper verplicht, tenzij dit onmogelijk is, te handelen volgens de methode die niet door de koper is gekozen.

Art. L.217-12 van het wetboek van consumentenrecht :

"De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de levering van de goederen.

Art. 1641 Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.

Art. 1644 Burgerlijk Wetboek:

"In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze tussen teruggave van de zaak en terugbetaling van de prijs, of het houden van de zaak en terugbetaling van een deel van de prijs.

Art. 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

"De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar minnelijke schikkingen voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure de werkingsduur van de wettelijke garanties noch de duur van een eventuele contractuele garantie onderbreekt.

De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door toedoen van de Klant of door een gebeurtenis die door de bevoegde rechtbanken als overmacht wordt gekwalificeerd of door een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het huidige contract.

De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die door de Cliënten op de Site wordt ingevoerd, opgeslagen en/of gepubliceerd. De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door een Klant op de Site wordt gepubliceerd en voor de directe of indirecte schade die dit gebruik zou kunnen berokkenen aan een derde, waarbij de Klant die de publicatie heeft gedaan als enige verantwoordelijk blijft in dit opzicht.

De Klant erkent dat de kenmerken en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten op het Internet te garanderen. De Concessiehouder garandeert dus niet dat de Site en zijn diensten zonder onderbreking of functiefout zullen functioneren. Met name kan hun werking tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om hun inhoud en/of presentatie te wijzigen.

De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de Cliënten van de Site en zijn diensten zouden maken in strijd met deze Algemene Voorwaarden en voor de directe of indirecte schade die dit gebruik zou kunnen berokkenen aan een Cliënt of aan een derde. In het bijzonder kan de Concessiehouder niet verantwoordelijk worden gesteld voor valse verklaringen van een Klant en voor zijn gedrag ten opzichte van derden. In het geval dat de aansprakelijkheid van de Concessieverlener wordt ingeroepen vanwege dergelijk gedrag van een van zijn Klanten, verbindt deze zich ertoe om de Concessieverlener te vrijwaren tegen elk vonnis dat tegen hem wordt uitgesproken en om de Concessieverlener alle kosten, met name de honoraria van advocaten, te vergoeden die hij heeft moeten maken om zich te verdedigen.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die hij online zet op de Site, waarvoor hij uitdrukkelijk verklaart over alle rechten te beschikken, en garandeert in dit opzicht aan de Operator dat hij geen inhoud online zet die rechten van derden schendt, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, of die een aanval vormt op personen (in het bijzonder laster, smaad, belediging, enz.), de eerbiediging van het privé-leven, een aanslag op de openbare orde en de goede zeden (met name apologie van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie, enz.) In geval van overtreding van de geldende wetten, van de openbare zedelijkheid of van de onderhavige Algemene Voorwaarden, kan de Concessiehouder de Klanten die zich schuldig maken aan dergelijke overtredingen automatisch uitsluiten en de informatie en verwijzingen naar dergelijke inhoud verwijderen. De Concessiehouder is gekwalificeerd als host met betrekking tot de inhoud die door derden online wordt gezet. In dit verband wordt eraan herinnerd dat de Operator geen enkele algemene verplichting heeft om de via de Site doorgestuurde of opgeslagen inhoud te controleren. In het geval dat de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder wordt ingeroepen wegens inhoud die door de Klant online is gezet, verbindt deze zich ertoe de Concessiehouder te vrijwaren tegen elk vonnis dat tegen hem wordt uitgesproken en de Concessiehouder alle kosten, met name de honoraria van advocaten, te vergoeden die hij ter verdediging heeft gemaakt.

Los van een eventuele aanvullende contractuele garantie (commerciële garantie) genieten de Producten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht (in het bijzonder L. 217-4 tot L. 217-14 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht), en de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer u handelt onder de wettelijke garantie van conformiteit :

 • u heeft een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen:
 • u kunt kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht;
 • u bent vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van de goederen (behalve voor tweedehandsgoederen).

U kunt besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kunt u kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Overneming van de artikelen L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 en L. 217-12 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, de artikelen 1641, 1644 en de eerste alinea van artikel 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek, zoals deze van kracht waren op de datum van deze Algemene Voorwaarden:

Art. L.217-4 van de consumentenwet:

"De verkoper moet de goederen conform de overeenkomst leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van de levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Art. L.217-5 van de consumentenwet:

"Het eigendom is in overeenstemming met het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, zo ja :

- indien het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de koper bij wijze van monster of model zijn voorgesteld;

- het heeft de kwaliteiten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of op de etikettering;

2° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper is gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.

Art. L.217-7 van de consumentenwet:

"Conformiteitsgebreken die binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen aan het licht treden, worden geacht op het tijdstip van levering te hebben bestaan, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Voor goederen die tweedehands worden verkocht, is deze termijn vastgesteld op zes maanden.

De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of met het beweerde gebrek aan overeenstemming.

Art. L.217-9 van de consumentenwet:

"In geval van een gebrek aan overeenstemming moet de koper kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze kosten meebrengt die, gelet op de waarde van de goederen of het belang van het gebrek, duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijkheid. In een dergelijk geval is de verkoper verplicht, tenzij dit onmogelijk is, te handelen volgens de methode die niet door de koper is gekozen.

Art. L.217-12 van het wetboek van consumentenrecht :

"De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de levering van de goederen.

Art. 1641 Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.

Art. 1644 Burgerlijk Wetboek:

"In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze tussen teruggave van de zaak en terugbetaling van de prijs, of het houden van de zaak en terugbetaling van een deel van de prijs.

Art. 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

"De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar minnelijke schikkingen voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure de werkingsduur van de wettelijke garanties noch de duur van een eventuele contractuele garantie onderbreekt.

ARTIKEL 15 - HANDELSGARANTIE

De commerciële garantie (contractuele verbintenis van de Concessiehouder, naast zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de conformiteitsgarantie van de Producten) is het voorwerp van een schriftelijke overeenkomst volgens de bepalingen van de artikelen L. 217-15 en volgende van het Wetboek van Koophandel, waarvan een kopie aan de Klant wordt overhandigd.

ARTIKEL 16 - SERVICE NA VERKOOP

De naverkoopdiensten die door de Concessiehouder worden uitgevoerd en die niet onder de commerciële garantie vallen, maken het voorwerp uit van een contract, waarvan de Klant een kopie wordt overhandigd.

Garantieclaims moeten worden gericht aan de dienst na verkoop op het volgende adres:

De onder de garantie vallende producten moeten in nieuwe staat, compleet en in hun originele verpakking worden teruggezonden na ontvangst en bevestiging van de klacht door de dienst na verkoop.

De Klant zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het product door de Concessiehouder terugbetaald worden voor de portokosten van de retourzending.

ARTIKEL 17 - PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens door de Operator, gelieve aandachtig het Privacybeleid (het "B eleid") te lezen. U kunt dit Handvest te allen tijde op de Site raadplegen.

Artikel 18 - HYPERTEXT LINKS

De op de Site beschikbare hyperlinks kunnen leiden naar sites van derden die niet door de Concessiehouder zijn gepubliceerd. Zij worden uitsluitend voor het gemak van de Klant ter beschikking gesteld, om het gebruik van de op het Internet beschikbare middelen te vergemakkelijken. Indien de Klant deze links gebruikt, verlaat hij/zij de Site en stemt hij/zij ermee in de sites van derden op eigen risico te gebruiken of in overeenstemming met de voorwaarden die erop van toepassing zijn.

De Klant erkent dat de Concessiehouder geen enkele controle heeft over of bijdraagt tot de ontwikkeling van de gebruiksvoorwaarden en/of de inhoud die van toepassing is op of verschijnt op deze sites van derden.

Bijgevolg kan de Concessiehouder op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor deze hyperlinks.

Bovendien erkent de Klant dat de Concessiehouder de gebruiksvoorwaarden en/of de inhoud van deze sites van derden niet goedkeurt, garandeert of geheel of gedeeltelijk overneemt.

De Site kan ook promotionele hyperlinks en/of reclamebanners bevatten die verwijzen naar sites van derden die niet door de Concessiehouder zijn gepubliceerd.

De Concessiehouder verzoekt de Klant hem op de hoogte te stellen van elke op de Site aanwezige hyperlink die toegang zou geven tot een site van een derde die inhoud voorstelt die in strijd is met de wet en/of de goede zeden.

De Klant mag geen hyperlink naar de site gebruiken en/of invoegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessiehouder, geval per geval.

ARTIKEL 19 - REFERENTIES

De Klant geeft de Concessiehouder toestemming om de naam en het logo van de Klant als referentie te vermelden in zijn communicatiedragers (brochure, website, commercieel voorstel, persrelaties, persbericht, perskit, interne communicatie, enz.)

ARTIKEL 20 - ALGEMENE BEPALINGEN

DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST VAN DE PARTIJEN

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract dat de relatie tussen de Klant en de Concessiehouder regelt. Zij vormen de totaliteit van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap en de Operator met betrekking tot hun onderwerp. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard ingevolge een wet, een voorschrift of ingevolge een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden. Bovendien mag het feit dat een van de partijen bij deze Algemene Voorwaarden geen voordeel haalt uit een schending door de andere partij van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar kant om in de toekomst voordeel te halen uit een dergelijke schending.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

De Concessiehouder behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site of de daarop beschikbare diensten te wijzigen en/of de exploitatie van de Site of een deel ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

Bovendien behoudt de Concessiehouder zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de locatie van de Site op het Internet, evenals deze Algemene Voorwaarden, te wijzigen. De Klant dient derhalve kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden alvorens de Site te gebruiken.

De Klant erkent dat de Concessiehouder op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens de Klant of derden ten gevolge van dergelijke wijzigingen, opschortingen of beëindigingen.

De Concessiehouder raadt de Klant aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken om ze op een veilige en duurzame manier te bewaren, zodat er tijdens de uitvoering van het contract indien nodig op elk moment naar kan worden verwezen.

VORDERINGEN - BEMIDDELING

In geval van een geschil moet u eerst contact opnemen met de klantendienst van het bedrijf op het volgende adres: [email protected]

Indien uw verzoek om een klacht bij de klantendienst geen resultaat oplevert of indien u binnen een redelijke termijn van één (1) maand geen antwoord van de klantendienst ontvangt, kunt u, maar bent u daartoe niet verplicht, uw toevlucht nemen tot een andere methode van geschillenbeslechting, met inbegrip van een bemiddelingsprocedure.

Als u een consument in de Europese Unie bent en u online goederen hebt gekocht, kunt u om beslechting van een dergelijk geschil verzoeken via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Die is opgezet door de Europese Commissie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de ODR (Opent een externe website in een nieuw tabblad)

De bemiddelaar zal in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid trachten de partijen tot elkaar te brengen om tot een minnelijke schikking te komen. Het staat de partijen vrij al dan niet een beroep op bemiddeling te doen en, in geval van een beroep op bemiddeling, de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetgeving van Singapore.

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE CLIËNT

De Klant erkent dat hij de onderhavige Algemene Voorwaarden aandachtig heeft gelezen.

Door zich in te schrijven op de Site, bevestigt de Klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze aanvaardt, waardoor hij contractueel gebonden wordt door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn die welke beschikbaar zijn op de datum van de bestelling, waarvan een kopie gedateerd op die dag op verzoek aan de Klant kan worden overhandigd. Er wordt dus gespecificeerd dat elke wijziging van de Algemene Voorwaarden die door de Concessiehouder zou worden aangebracht, niet van toepassing zal zijn op een eerdere bestelling, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van de Klant bij de oorsprong van een bepaalde bestelling.